Provádíme komplexní audity tlakového vzduchu a to od měření úniků v rozvodech, přes měření vytíženosti jednotlivých kompresorů, až po simulace změn v systému výroby včetně měření efektivity a stanovení návratností vložených investic.

Zobrazit více

Měření vytíženosti kompresorů

Měření vytíženosti kompresorů je založeno na principu měření proudového zatížení jednotlivých kompresorů a na měření tlaku v systému. Měření probíhá se vzorkováním jedné vteřiny standardně po dobu jednoho týdne. Dokážeme zaznamenávat hodnoty až z 8 kompresorů. Z naměřených hodnot lze vyvodit vytíženosti jednotlivých kompresorů, jejich kapacitní rezervy apod. Dále je možné provést simulaci chodu kompresorů při úvaze doplnění systému dalším kompresorem, spočítat jejich provozní náklady a dosažen úspory.

Měření efektivity výroby tlakového vzduchu

Při měření efektivity výroby tlakového vzduchu se měří příkony jednotlivých kompresorů podílejících se na dodávce stlačeného vzduchu a současně průtok stlačeného vzduchu. K měření kapacity kompresorů je použita měřící trať se snímačem průtoku, který pracuje na termickém principu a jeho výstupem je tzv. standardní – normovaná – rychlost proudění (objemový průtok snímaného média (v Nm/s, Nm3/h) vztažený k tlaku 1013 hPa a teplotě +20 °C.

Tyto vztažné podmínky definuje norma ISO1217 a dle této normy jsou uvedeny veškeré výkonnosti kompresorů. Snímač je určen pro instalaci zasunutím do návarku kolmo na potrubí a na osu proudění a je vybaven proudovým výstupem 4–20 mA pro připojení k vyhodnocovacímu zařízení. Termická sonda je kalibrována s přesností měření do 1%. Pro instalaci je požadována minimální uklidňovací délka na měřící trati cca 20* průměr potrubí.

Měření tlakového rosného bodu a kvality stlačeného vzduchu

Princip měření rosného bodu je založen na bázi detekce změny elektrické povahy citlivého materiálu niobové sondy při různém obsahu molekul vlhkosti ve stlačeném vzduchu. Princip měření obsahu mechanických nečistot je založen na kontrole validity a kompaktnosti použité filtrační vložky. Jedná se o vizuální a mechanické prověření stavu vložky (záchytnost se dokladuje dokumentací výrobce filtru).

Měření úniků

K měření úniků stlačeného vzduchu se používá měřící přístroj Leak-Detect, který měří ultrazvukový signál unikajícího vzduchu. Většinou je cílem měření nalezení a označení míst, kde zpravidla dochází k největším ztrátám. To jsou především různé armatury, ventily a další prvky v rozvodech stlačeného vzduchu. Je potřeba si uvědomit, že veškeré rozvody vykazují úniky – u nových rozvodů se jedná o úniky do 10 % celkové kapacity a u starších rozvodů se může jednat i o úniky ve výši 50 % kapacity. Opravou míst s úniky lze docílit veliké úspory na produkci stlačeného vzduchu.

Zobrazit méně

Shrnutí výhod:

  • Měření výkonnosti kompresorů na vlastní měřící trati
  • Návrh a kalkulace potencionálních úspor vlivem navržené optimalizace
  • Měření kvality stlačeného vzduchu (tlakový rosný bod, obsah olejových par, obsah pevných částic)
  • Měření úniků tlakového vzduchu

Další produkty a služby

Naši klienti

© 2019 Všechna práva vyhrazena IDEAL-Trade Service, spol s r.o.

created by entity production